Problematyka uprawnień pracowniczych nauczyciela

290 8

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:
1. Uprawnienia pracownicze: katalog podstawowych uprawnień przysługujących z tytułu pełnionej funkcji, wzajemne oddziaływanie Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Pracy.
2. Odpowiedzialność pracownicza w świetle przepisów prawa.
3. Nawiązywanie oraz rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielem.
4. Zjawisko mobbingu: aktywne przeciwdziałanie mobbingowi – bierna postawa jako wsparcie patologii, piętnowanie postaw nagannych, mobbing – diagnoza sytuacji.
5. Formy i przejawy dyskryminacji w życiu codziennym i w środowisku pracy.  

Cele:
- zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami dotyczącymi uprawnień nauczyciela oraz specyfiką zjawiska mobbingu na płaszczyźnie oświatowej, ze szczególnym uwzględnieniem jego wielowymiarowości,
- nabywanie umiejętności prawidłowego interpretowania zapisów w przedmiotowych aktach normatywnych,
- umiejętność rozpoznawania zjawisk związanych z mobbingiem,
- zapoznanie z podstawowymi zasadami dotyczącymi przeciwdziałania dyskryminacji,
- umiejętność kreowania granicy pomiędzy tolerancją, dyskryminacją a wolnością.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Adresatami szkolenia są dyrektorzy szkół oraz innych placówek, zatrudniający pracowników, jak również nauczyciele i inni pracowniczy podlegający stosunkowi pracy w różnego rodzaju instytucjach, szczególnie oświatowych.

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin:

Koszt: 290 zł