Kurs kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży

140 10

 

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. 

Program:
1. Planowanie pracy wychowawczej.
2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
3.Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników – w tym obowiązujące przepisy w zakresie: zdrowia i higieny, przejazdu na miejsce wypoczynku, trwania wypoczynku, przeciwpożarowym, korzystania z obszarów wodnych, poruszania się po drogach, wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych), norm żywienia, zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów oraz pierwszej pomocy.
4. Organizacja pracy kierownika z kadrą pedagogiczną oraz personelem pedagogicznym i administracyjno - obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego.
5. Prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku.

Cele:
- uzyskanie kwalifikacji kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży,
- wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności merytoryczne potrzebne do pełnienia obowiązków kierownika placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
- zapoznanie uczestników kursu z obowiązującymi przepisami dotyczącymi życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku;
- przygotowanie uczestników do sporządzania planu pracy wychowawczo-opiekuńczej placówki wypoczynku,
-
 poznanie przez uczestników kursu podstawowych metod pracy z kadrą na kolonii,
- nabycie umiejętności organizacji pracy w placówce wypoczynku.

Adresaci:
Kierownikiem placówki wypoczynku dzieci i młodzieży może zostać osoba, która:

1) ukończyła 18 lat;
2) posiada wykształcenie co najmniej średnie;
3) ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;
4) posiada co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno - wychowawczej lub opiekuńczo - wychowawczej.

Warunek, o którym mowa w pkt. 2, nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie.

Warunek, o którym mowa w pkt. 3, nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza.

Warunek, o którym mowa w pkt. 4, nie dotyczy nauczycieli oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, wystawiane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOLFER, potwierdzone przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać w biurze lub wypełniając 
formularz zgłoszeniowy,
- podpisanie umowy o szkolenie,
- dostarczenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej/kserokopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
- przedłożenie dokumentu potwierdzającego co najmniej 3-letnią praktykę w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach wypoczynku lub w przypadku nauczycieli czynnych dokument potwierdzający co najmniej 3 lata pracy dydaktycznej.

Egzamin/zaliczenie:
- egzamin pisemny: 5 pytań otwartych.

Tryb i miejsce:

Tryb: weekendowy,

Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 - 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 10

Koszt: 140 zł,
- student/absolwent WSG: 126 zł.