Mobbing jako zjawisko

360 16

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Program:

1. Charakterystyka zjawiska mobbingu z uwzględnieniem jego wielowymiarowości.
2. Naukowe i prawne wyjaśnienie pojęć związanych z mobbingiem.
3. Omówienie aktów normatywnych regulujących prawa „ofiar”, w tym zapewniających pomoc i wsparcie.
4. Charakterystyka „agresora” i „ofiary”.
5. Rozpoznawanie zagrożeń związanych z mobbingiem w szkole na podstawie orzecznictwa.
6. Rola szkoły, nauczycieli i wychowawców w diagnozowaniu mobbingu w szkole.
7. Zachowania asertywne a zachowania zagrażające i zaburzające porozumie społeczne. 

Cele:

- zapoznanie uczestników z wielowymiarowością zjawiska mobbingu,
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń związanych z mobbingiem w środowisku szkolnym,
- zapoznanie uczestników z aktami prawnymi regulującymi pomoc i wsparcie dla „ofiar” mobbingu,
- nabycie umiejętności prawnej ochrony przed zjawiskiem mobbingu w świetle ustawodawstwa krajowego oraz wspólnotowego,
- kształtowanie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych między przełożonym a podwładnym,
- podniesienie umiejętności asertywnego reagowania oraz właściwej samooceny,
- nabycie umiejętności przeciwdziałania dyskryminacji i innym formom oraz przejawom, mobbingu.

Świadectwo kwalifikacji:

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o zrealizowaniu danej formy szkolenia wraz z ilością godzin, wystawione przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Adresaci:

Adresatami szkolenia są dyrektorzy, nauczyciele i inni pracownicy instytucji oświatowych. W szczególności osoby, które z racji pełnionej funkcji są odpowiedzialne za budowanie relacji społecznych opartych na zrozumieniu i zaufaniu. Program szkolenia może być także interesujący dla osób, które chcą zgłębić wiedzę na temat mobbingu w aspekcie naukowym i prawnym. 

Formalności i zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać w biurze Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli lub wypełniając formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

Uczestnictwo w szkoleniu zapewnia podpisanie umowy.

Egzamin/zaliczenie:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Tryb i miejsce:

Tryb:  wieczorowy/ weekendowy

Miejsce:  Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 – 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 16 

Koszt: 360 zł