Wychowawca w placówce wypoczynku dzieci i młodzieży

160 36

Projekt, a w szczególności prezentowane koncepcje, pomysły i rozwiązania stanowią na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U., Nr 24, poz. 83) własność Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Projekt ani żadna z jego części nie może być w żaden sposób kopiowana, powielana, dystrybuowana bez pisemnej zgody Centrum Projektów Edukacyjnych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. 

Program:
1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
2. Organizacja zajęć w placówce wypoczynku.
3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.
4. Ruch i rekreacja oraz gry i zabawy ruchowe.
5. Turystyka i krajoznawstwo.
6. Zajęcia kulturalno-oświatowe.
7. Zajęcia praktyczno-techniczne.
8. Prace społeczno-użyteczne.
9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek wypoczynku oraz pierwsza pomoc.

Cele:
-  uzyskanie kwalifikacji wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży,
- nabycie prawa do wykonywania zawodu, jako wychowawca 
 opiekun na koloniach, zimowiskach, obozach młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP.

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN, wystawiane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOLFER, potwierdzane przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Formalności i zgłoszenie:
-  zgłoszenia można dokonać w biurze lub wypełniając
 formularz zgłoszeniowy,
- dostarczenie kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej/kserokopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
- podpisanie umowy o szkolenie.

W kursie może wziąć udział wyłącznie osoba pełnoletnia.

Egzamin/zaliczenie:
- egzamin pisemny: 5 pytań otwartych.

Tryb i miejsce:
Tryb: weekendowy,
Miejsce: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2, 85 - 229 Bydgoszcz

Ilość godzin: 36

Koszt: 160 zł,
- student/absolwent WSG: 144 zł.